Konkurs - Świętokrzyskie w klubowych barwach!

2017-05-18 14:19

Rusza druga edycja konkursu "Świętokrzyskie w klubowych barwach"


Już po raz drugi zapraszamy Was do udziału w konkursie "Świętokrzyskie w klubowych barwach". Zachęcamy do przesyłania Waszych zdjęć z "żółto-biało-niebieskimi" akcentami w najciekawszych miejscach naszego województwa. Liczymy na Waszą kreatywność i aktywność w zwiedzaniu regionu świętokrzyskiego.

Swoje zdjęcia przesyłajcie na adres: klub@vtkielce.pl Laureatów konkursu ogłosimy 22 maja!

Najciekawsze naszym zdaniem zdjęcia nagrodzimy podwójnymi zaproszeniami na mecz finału PGNiG Superligi w Hali Legionów - 27 maja (sobota) godz. 14:00. 

Konkurs organizowany jest w ramach "Dni Otwartych Funduszów Europejskich"

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego „Świetokrzyskie w klubowych barwach”

Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Świętokrzyskie w klubowych barwach”, zwanego dalej „Konkursem” jest Klub Sportowy Vive Kielce, zwanym dalej „Organizatorem”.

II. Cel i tematyka konkursu

Celem Konkursu jest zarejestrowanie obrazów ludzi w barwach klubowych w rejonie województwa świętokrzyskiego. W konkursie chodzi o to by każde zdjęcie przedstawiało osobę w klubowych barwach w najciekawszych miejscach regionu świętokrzyskiego

Konkurs "Świętokrzyskie w klubowych barwach" adresowany jest do wszystkich, niekoniecznie muszą to być mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.

Zgłaszanie prac

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres klub@vtkielce.pl. Plik musi być w formacie JPG, a jego wielkość nie może przekroczyć 500 KB. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości)
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 prace pojedynczą lub  1 reportaż zawierający maksymalnie 4 zdjęcia.
3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
•   dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),
•   numer telefonu, adres e-mail,
•   tytuł fotografii,
•  plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny
•   datę i miejsce wykonania fotografii (data zrobienia fotografii nie może być starsza niż 1.01.2017 r.)
4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 21 maja 2017
5. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
6. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
7. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 7 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

IV. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. 
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii. 
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace.
4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
5. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną.
6. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie www.gramyrazem.eu do 24 maja 2017

V. Nagrody
 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:
•   podwójne zaproszenia na Finał Mistrza Polski 27.05.2017 oraz koszulkę i szalik klubowy.

2. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.

VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.gramyrazem.eu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu

 

 

 


ostatnie wideo